เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ให้บริการเช่าใช้พื้นที่บนเสาโทรคมนาคม พื้นที่ใต้เสา และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม โดยทาง ทีโอที ได้เปิดโอกาสให้ พันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาใช้บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเสาโทรคมนาคม โดยในปัจจุบัน ทีโอที มีลูกค้าทั้งหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนที่ใช้บริการเสาโทรคมนาคมของ ทีโอที อยู่เป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์

  • เผยแพร่ข้อมูลเสาโทรคมนาคมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนที่มีความต้องการ ใช้บริการเสาโทรคมนาคม ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ ประกอบการตัดสินใจ
  • เชิญชวนให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ มาเช่าเพื่อใช้ประโยชน์จากเสาของทางบริษัท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Antenna กระจายสัญญาณ ซึ่งมีทั้งแบบ Omni, Panel, Sector, Solid และ Grid ให้เลือกการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้า ต้องการได้ หรือติดตั้งสื่อกลางและอุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูล / สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave) เป็นต้น
  • เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถหาตำแหน่ง (Loczation) ที่เหมาะสมในการทำธุรกิจ สำหรับการ ติดตั้งอุปกรณ์บนเสาโทรคมนาคมได้ง่ายขึ้น

เสาโทรคมนาคม

เสาโทรคมนาคม ทั้งหมด 15,700 ต้น

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่,สถานที่ :
จังหวัด
ประเภทเสา

ผลงานที่ผ่านมา

  • ที่ผ่านมาทีโอที ได้มีในการสนับสนุนลูกค้าทั้งหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรเอกชนหลายแห่ง โดยเรามีทั้งความพร้อมด้านทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับงานและอำนวย ความสะดวกให้ลูกค้าได้ในหลายๆด้าน
  • เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญา MOU กับบริษัท AWN (บริษัทลูกของ AIS) โดยได้มีการให้บริการเช่าเสาโทรคมนาคม จำนวน 13,000 ต้น และอยู่ระหว่างการทำสัญญาเช่า

ติดต่อเรา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายธุรกิจเสาโทรคมนาคม

อาคาร 10 ชั้น 8 ส่วนปฏิบัติการเสาโทรคมนาคม (ปสท.) หรือ ส่วนวิศวกรรมเสาโทรคมนาคม (วสท.)
คุณพรเทพ เหาตะวานิช E-Mail : porntheh@tot.co.th , คุณวรวุต เมาทอง E-Mail : maothong@tot.co.th
คุณอนุวงศ์ วิชชุวาณิชย์ E-Mail : anuwong@tot.co.th , คุณชัชวาลย์ ใจบุญ E-Mail : chatchawan.j@tot.co.th
Tel : 02-575-7731, 02-574-8547, 02-505-6371, 02-575-6749